CUNG CẤP MÁY VÀ THIẾT BỊ LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ NƯỚC

Là một công ty kỹ thuật và xây dựng tổng hợp, Suido Kiko Việt Nam không chỉ thực hiện các công trình và dự án lớn mà còn phát triển hệ thống các loại máy và thiết bị liên quan đến xử lý nước. Dòng sản phẩm của chúng tôi không chỉ bao gồm các hệ thống có quy mô lớn mà còn cung cấp các thiết bị đo và xử lý nước đơn giản để giúp người dân yên tâm hơn với nguồn nước đang sử dụng.
1. Dòng sản phẩm trong lĩnh vực nước uống
  • Thiết bị lọc màng (MF, UF, RO)
    

  Thiết bị lọc đa lớp vật liệu                        Thiết bị màng siêu lọc UF                         Thiết bị lọc màng thẩm thấu ngược RO


  • Hệ thống xử lý nước cấp CLEAN HOPE
2. Xử lý nước thải
  • Thiết bị xử lý nước thải kết hợp màng MBR

 
3. Thiết bị phân tích TOC, phân tích tổng các chất hữu cơ trong nước