Hệ thống tái xử lý nước thải công nghiệp thành nước sử dụng trong công nghiệp

- Địa điểm: Quảng Ninh
- Công suất: 500 m3/ngày
- Thời gian hoàn thành: 2019