Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy trong Khu công nghiệp

- Địa điểm: Bắc Ninh
- Công suất: 20 m3/ngày
- Thời gian hoàn thành: 2021