Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

- Địa điểm: Phnôm Pênh – Campuchia
- Công suất: 500 m3/ngày
- Thời gian hoàn thành: 2019