Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

- Địa điểm: Thanh Hóa
- Công suất: 600 m3/ngày
-Thời gian hoàn thành: 2018